Skip to content

Töömaailmast

Kutse taotlemine töömaailma esindajale

Kutse taotlejat hinnatakse läbi protsessi, mille käigus antakse kindlate kokkulepitud hindamiskriteeriumite alusel õiglane ja erapooletu hinnang kutse taotleja kompetentsuse taseme kohta vastavalt kutsestandardis kirjeldatud tegevusnäitajatele.

Töömaailma esindaja saab esitada avalduse tegemaks kutseeksamit jooksvalt kogu aasta vältel. Kutseeksam töömaailma spetsialistidele toimub, kui korraldajale on laekunud vähemalt 10 taotlust eksami korraldamiseks.

Eksamile saab registreeruda hiljemalt 10 kalendripäeva enne kutseeksamit. Kutseeksamite ajakavaga saab kursis olla meie avaliku kalendri kaudu. Dokumentide vastuvõtt toimub kõikidele erialadele.

Autokutseõppe Liidu antavad kutsed, nende eeltingimused ja kutsestandardid:

Avalduse esitamine kutse taotlemisel

Autokutseõppe Liit ootab avaldusi kogu aasta vältel kuni 31.12.2023. Palume elektrooniliselt täidetud avaldused saata PDF kujul koos muude vajalike dokumentidega aadressile autokutse@gmail.com

Dokumentide esitamine kutse taotlemisel

Tase 3

Töömaailm

Tase 4

Töömaailm

Tase 5

Töömaailm

Osakutse

Töömaailm Tase 4

Osakutse

Töömaailm Tase 5

Kutse esmakordsel taotlemisel palume kutseeksami sooritamise avaldusele lisada:

 • Isikut tõendava dokumendi (ID-kaart või pass) koopia;
 • Haridust tõendava dokumendi koopia või kutseõppeasutuse kinnitus õppekava läbimise kohta või kutsealase täienduskoolituse tõendusdokumendi koopia;
 • Kutsealaste teadmiste ja oskuste arengu kirjeldus(ed) – praktikapäevik või eneseanalüüs, vormi leiad tabelist all.
 • Kutseeksami arve palume tasuda hiljemalt eksamile eelneval päeval.

Kutse taastõendamisel palume kutseeksami sooritamise avaldusele lisada:

 • Isikut tõendava dokumendi (ID-kaart või pass) koopia;
 • Haridust tõendava dokumendi koopia või kutseõppeasutuse kinnitus õppekava läbimise kohta või kutsealase täienduskoolituse tõendusdokumendi koopia;
 • Kutsealaste teadmiste ja oskuste arengu kirjeldus(ed) – praktikapäevik või eneseanalüüs, vormi leiad tabelist all;
 • Kutsetunnistuse koopia;
 • Tööandja soovituskiri.
 • Kutseeksami arve palume tasuda hiljemalt eksamile eelneval päeval.

Osakutse Mootorsõidukite kliimaseadmete käitleja, tase 4
Koos avaldusega esitada:

 • Isikut tõendava dokumendi (ID-kaart või pass) koopia;
 • Haridust tõendava dokumendi koopia või kutseõppeasutuse kinnitus õppekava läbimise kohta või kutsealase täienduskoolituse tõendusdokumendi koopia;
 • Kutseõppeasutuse või koolitusasutuse vormikohane tõend osakutse kompetentsidele ja miinimumnõuetele vastava õppekava läbimise kohta, milles on näidatud õppekava maht ja käsitletud teemad, koolitaja andmed ja koolituse läbimise aeg. Vormikohane tõend on SIIN
 • Kutseeksami arve palume tasuda hiljemalt eksamile eelneval päeval.

Osakutse Mootorsõidukite kliimaseadmete käitleja, tase 5
Koos avaldusega esitada:

 • Isikut tõendava dokumendi (ID-kaart või pass) koopia;
 • Haridust tõendava dokumendi koopia või kutseõppeasutuse kinnitus õppekava läbimise kohta või kutsealase täienduskoolituse tõendusdokumendi koopia;
 • Kutseõppeasutuse või koolitusasutuse vormikohane tõend osakutse kompetentsidele ja miinimumnõuetele vastava õppekava läbimise kohta, milles on näidatud õppekava maht ja käsitletud teemad, koolitaja andmed ja koolituse läbimise aeg. Vormikohane tõend on SIIN
 • Kutseeksami arve palume tasuda hiljemalt eksamile eelneval päeval.

Hindamisstandardid ja eneseanalüüsi vormid töömaailma taotlejale

TASE 3

Sõidukite pindade hooldaja ja rehvitehnik

TASE 4

Autoplekksepp

TASE 4

Mootorsõidukitehnik

TASE 4

Automaaler

TASE 5

Mootorsõidukidiagnostik

TASE 5

Sõidukite kere- ja värvitööde meister

TASE 5

Autokeretehnik

Osakutse TASE 4

Mootorsõidukite kliimaseadmete käitleja

Osakutse TASE 5

Mootorsõidukite kliimaseadmete käitleja

Üldnõuded kutse taotlejale vastavalt kutsetasemele

Kompetents Tase 3 Tase 4 Tase 5
Teadmised (teoreetilised teadmised) Vajalikud on teadmised tööalaste faktide, põhimõtete, protsesside ja üldiste mõistete kohta. Vajalikud on tööalased laiaulatuslikud faktilised ja teoreetilised teadmised. Vajalikud on tööalased põhjalikud, spetsialiseeritud, faktilised ja teoreetilised teadmised ning teadlikkus oma teadmiste piiridest.
Oskused
(loogilise, intuitiivse ja loova mõtlemise kasutamine ja praktilised oskused ning meetodite, materjalide, tööriistade ja vahendite kasutamine)
Vajalikud on kognitiivsed ja praktilised oskused tööülesannete täitmiseks ja probleemide lahendamiseks, valides ja rakendades põhimeetodeid, töövahendeid, materjale ja teavet. Vajalikud tööalased kognitiivsed ja praktilised oskused konkreetsetele probleemidele lahenduse leidmiseks. Vajalikud on igakülgsed kognitiivsed ja praktilised oskused abstraktsetele küsimustele loovate lahenduste leidmiseks.
Vastutuse ja iseseisva tegutsemise ulatus Vajalik on võime vastutada töö täitmise eest, kohandada probleemide lahendamisel enda käitumist vastavalt olukorrale. Vajalik on võime juhtida ise oma tööd vastavalt juhtnööridele situatsioonides, mida saab tavaliselt ette näha, kuid mis võivad muutuda.
Vajalik on võimekus juhendada kaaslaste tavatööd, võtta mõningast vastutust töö hindamise ja edendamise eest.
Vajalik on võime juhtida ja juhendada töö- ja õppesituatsioone, kus võivad juhtuda ettearvamatud muutused, kontrollida ja arendada enda ja teiste tegevust.