Skip to content

Kutsesüsteemi tutvustus

Kutsesüsteemi tutvustus

Kutse andmine on osa kutsesüsteemist. Kutsesüsteem on inimeste tööalase kompetentsuse hindamise ja tunnustamisega seotud tegevuste kogum. Kutsesüsteemi osad on kutsestandardite koostamine, kutse andmise korraldamine ja kutseregistri haldamine. Kutsesüsteemi arendamise ja hoidmisega tegeleb KUTSEKODA.

Mis on kutsesüsteem?

Kutse andja õiguste taotlemine.

Kutse andmise protsess.

Vaidemenetlus kutse taotluse kohta tehtud otsuse üle.

Eraõiguslik isik kutse andja ülesannetes.

Kutsesüsteemi eesmärgid

Toetada Eesti töötajate konkurentsivõimet – töötajad on kompetentsed, neil on edukaks tegevuseks vajalikud teadmised, oskused, vilumused ja hoiakud.
Aidata kaasa inimeste kompetentsuse hindamisele ja tunnustamisele olenemata, kus ja kuidas õppimine on toimunud.
Olla tugistruktuuriks haridussüsteemile – kutsealasele tegevusele suunatud õppe sisu ja kvaliteet vastab tööturul nõutavale.
Muuta kutsed riigisiseselt ja rahvusvaheliselt võrreldavaks.

Kutsesüsteem on vajalik, et õppe- ja koolitusasutused teaksid, milliste oskuste ja teadmistega töötajaid tööturul vajatakse ning mida on vaja õpetada. Tööandjal on aga võimalus kutsesüsteemi abil oma töötajate oskusi hinnata ja tõsta.
Koolilõpetajate ja töötajate kompetentsuse vastavusse viimiseks tööturul nõutavaga selgitatakse koos vastaval kutsealal tegutsevate tööandjate ja töötajatega välja edukaks töötamiseks vajalik kompetentsus.

Igale kutsele koostatakse KUTSESTANDARD.

Kutsestandardite abil luuakse võimalused kompetentsuse hindamiseks, mida nimetatakse KUTSE ANDMISEKS. Kutsestandardeid kasutatakse ka erinevate koolituskavade välja töötamisel.
Kui isikul on olemas kõik vastavas kutsestandardis kirjeldatud oskused ja teadmised, siis selle tõenduseks väljastatakse talle kutsetunnistus.

Olulisi viiteid

Kuidas toetab kutsesüsteem sinu tegevust?

Kutsesüsteemi olulisus ja vajalikkus. Kutsekoja viited nii õppurile, töötajale kui ka koolitajale.

Kutsetunnistuse taotlemine

Kutsekoja ülevaade kutsetunnistuse taotlemise olulistest sammudest.

Kutseseadus

Kutsesüsteemi toimimist reguleerib 01. septembil 2008 kehtima hakanud Kutseseadus.