Skip to content

Isikuandmete töötlemine kutse andmisel

Isikuandmete töötlemise tingimused kutse andmisel

Kutse andja: Autokutseõppe Liit MTÜ
Registrikood: 80253652
Asukoht: Liimi 1, 10621, Tallinn. Tel +372 5668 1400

 

Kutse andja töötleb Teie isikuandmeid seadusest tulenevate kutse andmisega seotud ülesannete täitmiseks. Peame väga oluliseks kaitsta meile usaldatud isikuandmeid ning rakendame kõiki vajalikke meetmeid, et andmed oleksid kaitstud.

Isikuandmete töötlemise tingimustest leiate teavet selle kohta, milliseid andmeid me töötleme, kuidas nendega ümber käime ning millised on Teie õigused oma isikuandmetega seoses.

Juhul kui Teil on isikuandmete töötlemise kohta küsimusi, võtke palun ühendust meie e-posti aadressil
autokutse@gmail.com


Millisel eesmärgil ja mille alusel töötleme Teie isikuandmeid?

Töötleme isikuandmeid Teile kutse andmise eesmärgil avaliku ülesande täitmisel.

Nende ülesannete täitmiseks töötleme Teie kui kutsetunnistuse saaja andmeid mahus, mis on ette nähtud kutseseaduses, kutseregistri põhimääruses, kutse andmise korras ning Autokutseõppe Liit MTÜ kehtestatud muudes kutse andmisega seonduvates dokumentides.

Kutseregistrisse kannete tegemiseks ja kutsetunnistuse tellimiseks edastatakse alljärgnevad andmed kutseregistrile:

Kutsetunnistuse saaja:
1) ees- ja perekonnanimi ning isikukood, selle puudumisel sünniaeg;
2) isikule antud kutsetunnistuse registreerimisnumber;
3) kutsetunnistuse väljaandja ja väljaandmise kuupäev;
4) antud kutse ja kutsetase;
5) kutsetunnistuse kehtivusaeg.

Kutseregistri andmed on avalikud. Isikul on õigus keelduda oma andmete kutseregistris avalikustamisest, andes oma vastavast soovist teada kutse taotlemise avaldusel. Samuti võib isik peatada oma andmete kutseregistris avalikustamine kirjutades vabas vormis avalduse aadressile kutsekoda@kutsekoda.ee.

Isikuandmete töötlemisel juhindume isikuandmete kaitse üldmäärusest ja isikuandmete kaitse seadusest

Kes ja kuidas Teie isikuandmeid töötleb?

Isikuandmeid töötleb Autokutseõppe Liit, SA Kutsekoda ja eriala valdkondlik register ehk kutseregister. Kutseregistri andmeid töötleb SA Kutsekoja serverite majutusteenuse pakkuja.

1 Kutseregistri põhimäärus §15 https://www.riigiteataja.ee/akt/129072016015


Kodanikuportaali www.eesti.ee kaudu saavad väljastatud kutsete omanikud näha oma kehtivaid ja kehtivusaja ületanud kutsetunnistusi, osakutsetunnistusi ja koolilõpudokumendile kantud kutseid.

Teie isikuandmetele pääsevad ligi vaid need vastutava töötleja töötajad, kellel on neid konkreetseid isikuandmeid oma tööülesannete täitmiseks vaja. Teie saate oma andmeid näha kodanikuportaali www.eesti.ee kaudu.

SA Kutsekoda võib edastada isikuandmeid töötlemiseks oma volitatud töötlejale (näiteks teenusepakkujale, infosüsteemi haldajale vms), kellega on sõlmitud põhjalik leping. Lepingus sätestatakse ka kohustuslikud turvanõuded ning sanktsioonid lepingu rikkumise puhuks.

Kui kaua me hoiame Teie andmeid? 

Andmeid hoitakse vastavalt SA Kutsekoda kehtestatud kutse andmisega seotud juhenditele:

Kutse andmise dokumentide arhiveerimise kord ja Kutse andmise dokumentide loetelu koostamise juhend

Kuidas me Teie isikuandmeid kaitseme?

Kasutame isikuandmete kaitseks asjakohaseid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid. Meie töötajad on turvanõuete ja -meetmete rakendamise teemal koolitatud ning teavad, kuidas isikuandmetega turvaliselt ümber käia.

SA Kutsekoda valib oma volitatud töötlejaid hoolikalt ning nendega sõlmitavates lepingutes on samuti kirjeldatud turvanõuded, et tagada isikuandmete kaitstus.

Millised on Teie õigused?

– Teil on õigus saada teavet, milliseid andmeid ja kuidas me töötleme.

Teabe saamiseks peate esitama meile päringu, tõendama oma isikusamasust ning õigust andmeid saada. Selleks peate kas esitama päringu isiklikult kohale tulles või digiallkirjastatult.

Teie päringule vastatakse hiljemalt 30 päeva jooksul. Juhul kui küsitavate andmete maht on suur või on päringut muul põhjusel keerukas täita, on meil õigus vastamise tähtaega pikendada 60 päeva võrra. Juhul kui tähtaja pikendamine on vajalik, teavitame Teid sellest ja viivituse põhjusest 30 päeva jooksul
alates päringu saamisest.

– Teil on õigus nõuda oma andmete parandamist, kui need on muutunud või muul põhjusel
ebapiisavad, puudulikud või väärad.

Kui me kavatseme Teie isikuandmeid edasi töödelda muudel eesmärkidel kui kutse andmine, edastame Teile eelnevalt teabe andmete edasise töötlemise eesmärkide ja õiguslike aluste kohta.

– Teil on õigus pöörduda oma õiguste kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

 

KINNITATUD
Kutsekomisjoni 03.03.2020 otsus nr 1-8/2020/2