Skip to content

Põhikiri

MTÜ Autokutseõppe Liidu põhikiri

Eesmärgid

Autokutseõppe Liidu eesmärgid on:

 • Mootorsõidukite valdkonna kutseõppe arendamine, propageerimine ja
  tähtsustamine ühiskonnas.
 • Koostöö õppeasutustega, kooli pidajatega, tööandjatega ja nende
  ühendustega ning muude huvitatud osapooltega autoerialade kutsete,
  õppekavade ja muu vajaliku koostöö arendamisel.
 • Mootorsõidukite valdkonnas kutse andja konkursi avalikul konkursil
  osalemine, kutse andja õiguste saamisel kutse andjana tegutsemine,
  koostöös kutseasutusega ja tööandjatega kutsestandardite arendamine ja
  muu kutsevaldkonna arendustegevus.
 • Mootorsõidukite valdkonnas kutseoskuste väärtustamine sh osalemine
  kutsevõistluste korraldamisel, kutseõpetajate koolitusvajaduse
  hindamisel.
 • Olla esindatud asjakohastes Kutsenõukogudes, ühendustes ja muudes
  institutsioonides.
 • Osaleda asjakohastes projektides, Euroopa Liidu või siseriiklike rahastuse
  taotlusvoorudes mootorsõidukite hoolduse- ja remondivaldkonnas
  kutseõpet ja oskuste arendamist toetavate tegevuste elluviimiseks.

Liikmelisus

 • Liidu liikmeteks võivad olla teovõimelised füüsilised isikud ja juriidilised
  isikud, kelle tegutsemise tahe ja tegevusala toetavad liidu põhikirjaliste
  eesmärkide saavutamist.
 • Liidul võivad olla auliikmed. Üldkoosoleku otsusega võib auliikmeks
  nimetada Autokutseõppe Liidule ja autoerialade kutseõppele erilisi
  teeneid osutanud füüsilisi ja juriidilisi isikuid. Auliikme staatus võib olla ka
  postuumne.
 • Liidu liikmeks vastuvõtmise otsustab Liidu juhatus soovija sellekohase
  kirjaliku avalduse põhjal. Juhatus peab liidu liikmete arvestust.

Tutvu täismahus põhikirjaga siin: